Thông Báo Cổ Đông

Banner-QHCD
Công Ty Cổ Phần Tơ Lụa Bảo Lộc thường xuyên cập nhật thông tin mới đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược… thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh… rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới:

THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ NGÀY 10/05/2021

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tơ Lụa Bảo Lộc (BSG) trân trọng kính mời Quí Cổ Đông ...

THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ NGÀY 29/10/2019

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tơ Lụa Bảo Lộc (BSG) trân trọng kính mời Quí Cổ Đông ...